Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

- Năm 1967, 5 nước: Thái Lan, In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

- Số lượng thành viên của ASEAN ngày càng tăng.

- Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tác tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

- 3 nước Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a thành lập tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI.

- Sự hợp tác kinh tế - xã hội còn biểu hiển:

   + Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.

   + Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

   + Xây dựng các tuyến đường giao thông.

   + Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

3. Việt Nam trong ASEAN

- Năm 1995, Việt Nam là thành viên của ASEAN.

- Khi trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

- Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có nhiều thách thức cần vượt qua.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 nước là Malaysia, Indonesia, Singapore.

Câu 2:  Mục tiêu chung của ASEAN là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mục tiêu chung của ASEAN là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

Câu 3: Cho đến nay quốc gia nào dưới đây chưa gia nhập vào tổ chức ASEAN?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cho đến nay quốc gia ở khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN là Đông Timor.

Câu 4: Hãy cho biết 5 quốc gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1967, 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc gồm: Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Câu 5: Quốc gia nào dưới đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1967, 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc gồm: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po. Đến năm 1995 Việt Nam mới gia nhập ASEAN.

Câu 6: Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này.

Câu 7:  Quốc gia nào dưới đây gia nhập ASEAN vào năm 1995?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, Thái Lan (1967), Philippin (1067) và Mianma (1997).

Câu 8:  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào ngày 8 tháng 8 năm 1967.

Câu 9: Hiện nay, ASEAN gồm bao nhiêu thành viên?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiện nay có 10 quốc gia tham gia vào ASEAN: Thái Lan, In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Bru-nây.