Đoạn mạch nối tiếp

Đoạn mạch nối tiếp

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đoạn mạch nối tiếp

Lý thuyết về Đoạn mạch nối tiếp

. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp.

- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: $I={{I}_{1}}={{I}_{2}}=...={{I}_{n}}$

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: $U={{U}_{1}}+{{U}_{2}}+...+{{U}_{n}}$

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp.

- Điện trở tương đương $\left( {{R}_{t\text{d}}} \right)$  của đoạn một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch, sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi.

- Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần.

${{R}_{t\text{d}}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}+...+{{R}_{n}}$

Chú ý: Các điện trở và bóng đèn dây tóc có thể được mắc nối tiếp nhau khi chúng chịu được cùng một cường độ dòng điện  không vượt quá một giá trị xác định. Giá trị xác định đó được gọi là cường độ dòng điện định mức. Các dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi dòng điện chạy qua chúng có cường độ định mức.

3. Hệ quả:

- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

$\dfrac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\dfrac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở lần lượt là $ {{U}_{1}} $$ {{U}_{2}} $ . Cho biết hệ thức nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối với mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: $ {{I}_{1}}={{I}_{2}}\Leftrightarrow \dfrac{{{\text{U}}_{\text{1}}}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}}\text{ = }\dfrac{{{\text{U}}_{\text{2}}}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}}\Rightarrow \dfrac{{{\text{U}}_{\text{1}}}}{{{\text{U}}_{\text{2}}}}=\dfrac{{{\text{R}}_{\text{1}}}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}} $

Câu 2: Chọn phát biểu đúng. Trong một đoạn mạch mắc nối tiếp,

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối với mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm.

Câu 3: Hai điện trở $ {{R}_{1}} $$ {{R}_{2}} $ mắc nối tiếp. Hệ thức nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối với mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: $ {{I}_{1}}={{I}_{2}}\Leftrightarrow \dfrac{{{\text{U}}_{\text{1}}}}{{{\text{R}}_{\text{1}}}}\text{ = }\dfrac{{{\text{U}}_{\text{2}}}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}} $

Câu 4: Với mạch điện nối tiếp có 3 điện trở, công thức nào dưới đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Với mạch điện nối tiếp có 3 điện trở thì điện trở tương đương toàn mạch là:

$ {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}+{{R}_{3}}$.

Câu 5: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua vật dẫn bằng nhau với mọi vật dẫn.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.