pp hàm số , đánh giá

pp hàm số , đánh giá

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa pp hàm số , đánh giá

Lý thuyết về pp hàm số , đánh giá

 5. Phương pháp đánh giá sử dụng tính liên tục

Kiến thức cần nhớ:

- Nếu \[f\left( x \right)\]là hàm liên tục, đơn điệu trên \[D\], thì với \[\forall u,v\in D\] ta có: \[f\left( u \right)=f\left( v \right)\Leftrightarrow u=v\].

- Nếu \[f\left( x \right)\]là hàm liên tục, đơn điệu trên \[D\], thì phương trình \[f\left( x \right)=0\] có tối đa một nghiệm trên \[D\].

PHƯƠNG PHÁP

- Biến đổi phương trình đề bài về dạng \[f\left( u \right)=f\left( v \right)\] hoặc \[f\left( u \right)=0\](trong đó \[f\left( x \right)\] là hàm liên tục, đơn điệu trên miền đang khảo sát).

- Khảo sát hàm số \[y=f\left( t \right)\] để đưa ra tính đơn điệu của hàm \[y=f\left( t \right)\] trên miền đang xét.

- Từ đó kết luận được mối liên hệ giữa \[u,v\].

- So sánh hai vế phương trình với cùng một hằng số…

Ví dụ: Giải phương trình \[{{7}^{x}}=9-2x\,\left( * \right)\] 

Lời giải

Dễ thấy \[VT\left( * \right)\] : \[y={{7}^{x}}\] là hàm số đồng biến trên \[\mathbb{R}\].

\[VP\left( * \right)\] : \[y=9-2x\] là hàm số nghịch biến trên \[\mathbb{R}\].

Do đó phương trình \[\left( * \right)\] có tối đa 1 nghiệm.

Mặt khác nhận thấy \[x=1\] là một nghiệm của phương trình \[\left( * \right)\].

Vậy \[x=1\] là nghiệm duy nhất của phương trình \[\left( * \right)\].

 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình $ \dfrac{a}{{{3}^{x}}+{{3}^{-x}}}={{3}^{x}}-{{3}^{-x}} $ có nghiệm duy nhất

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

PT $ \Leftrightarrow a=\left( {{3}^{x}}+{{3}^{-x}} \right)\left( {{3}^{x}}-{{3}^{-x}} \right)\Leftrightarrow a={{9}^{x}}-{{9}^{-x}}\xrightarrow{t={{9}^{x}}}a=t-\dfrac{1}{t}\Leftrightarrow {{t}^{2}}-at-1=0 $ (1).

Dễ thấy PT (1) có tích hai nghiệm bằng $ -1\Rightarrow \left( 1 \right) $ luôn có 1 nghiệm dương, suy ra PT ban đầu luôn có nghiệm duy nhất với mọi $ a\in \mathbb{R}.a\in \mathbb{R}. $