Phân phối chương trình toán 6 sách chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình toán 6 sách chân trời sáng tạo

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phân phối chương trình toán 6 sách chân trời sáng tạo

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 6

SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

NĂM HỌC 2021-2022

Tên chương

Tên bài

Tiết theo PPCT

Số tiết

HỌC KỲ I

Chương I: Tập hợp các số tự nhiên

(12 tiết)

Bài 1. Tập hợp

1

1

Bài 2. Cách ghi số tự nhiên

2

1

Bài 3. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên

3

1

Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

4

1

Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên

5,6

2

Luyện tập chung

7

1

Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

8,9

2

Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

10

1

Luyện tập chung

11

1

Bài tập cuối chương I

12

1

Chương II. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

(16 tiết)

Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất

13,14

2

Bài 9. Dấu hiệu chia hết

15,16

2

Bài 10. Số nguyên tố

17,18

2

Luyện tập chung

19

1

Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất

20,21

2

Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

22,23

2

Luyện tập chung

24

1

Bài tập cuối chương II

25

1

ÔN TẬP GIỮA KÌ I

26

1

ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA KÌ I

27,28

2

Chương III. Số nguyên

(14 tiết)

Bài 13. Tập hợp các số nguyên

29,30

2

Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên

31,32,33

3

Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc

34

1

Luyện tập chung

35,36

2

Bài 16. Phép nhân số nguyên

37,38

2

Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

39

1

Luyện tập chung

40,41

2

Bài tập cuối chương III

42

1

Chương IV. Một số hình phẳng trong thực tiễn

(12 tiết)

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

43,44,45

3

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

46,47,48

3

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

49,50,51

3

Luyện tập chung

52,53

2

Bài tập cuối chương IV

54

1

Chương V. Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

(7 tiết)

Bài 21. Hình có trục đối xứng

55,56

2

Bài 22. Hình có tâm đối xứng

57,58

2

Luyện tập chung

59,60

2

Bài tập cuối chương V

61

1

Hoạt động thực hành trải nghiệm

(9 tiết)

Tấm thiệp và phòng học của em

62,63

2

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

64,65

2

Sử dụng máy cầm tay

66

1

ÔN TẬP HỌC KỲ I

67,68

2

KIỂM TRA HỌC KỲ I

69,70

2

HỌC KỲ II

Chương VI. Phân số

(15 tiết)

Bài 23. Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

71,72

2

Bài 24. So sánh phân số. Hỗn số dương

73,74

2

Luyện tập chung

75,76

2

Bài 25. Phép cộng và phép trừ phân số

77,78

2

Bài 26. Phép nhân và phép chia phân số

79,80

2

Bài 27. Hai bài toán về phân số

81

1

Luyện tập chung

82,83,84

3

Bài tập cuối chương VI

85

1

Chương VII. Số thập phân

(14 tiết)

Bài 28. Số thập phân

86

1

Bài 29. Tính toán với số thập phân

87,88,89,90

4

Bài 30. Làm tròn và ước lượng

91

1

Bài 31. Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

92,93

2

Luyện tập chung

94,95

2

Bài tập cuối chương VII

96

1

ÔN TẬP GIỮA KÌ II

97

1

ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA KÌ II

98,99

2

Chương VIII. Những hình hình học cơ bản

(16 tiết)

Bài 32. Điểm và đường thẳng

100,101,102

3

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

103,104

2

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

105,106

2

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

107

1

Luyện tập chung

108,109

2

Bài 36. Góc

110,111

2

Bài 37. Số đo góc

112,113

2

Luyện tập chung

114

1

Bài tập cuối chương VIII

115

1

Chương IX. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

(16 tiết)

Bài 38. Dữ liệu và thu thập dữ liệu

116,117

2

Bài 39. Bảng thống kê và biểu đồ tranh

118,119

2

Bài 40. Biểu đồ cột

120,121

2

Bài 41. Biểu đồ cột kép

122,123

2

Luyện tập chung

124,125

2

Bài 42. Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

126,127

2

Bài 43. Xác suất thực nghiệm

128

1

Luyện tập chung

129

1

Bài tập cuối chương IX

130,131

2

Hoạt động thực hành trải nghiệm

(9 tiết)

Kế hoạch chỉ tiêu cá nhân và gia đình

132

1

Hoạt động thể thao nào được yêu thích trong hè?

133,134

2

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

135,136

2

ÔN TẬP CUỐI NĂM

137,138

2

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

139,140

2