Đề thi giữa kỳ 2 toán 6 cánh diều 2021-2022 có đáp án

Đề thi giữa kỳ 2 toán 6 cánh diều 2021-2022 có đáp án

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi giữa kỳ 2 toán 6 cánh diều 2021-2022 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 TOÁN 6

SÁCH CÁNH DIỀU

Câu 1 :  Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

A.  B.  C.  D. 

Câu 2 :  Phân số nào sau đây bằng phân số ?

A.  B.  C.  D. 

Câu 3 :  Phân số đối của phân số ?

A.  B.  C.  D. 

Câu 4 :  Hãy chọn cách so sánh đúng?

A. B.  C. D. 

Câu 5 :  Hỗn số 5 được viết dưới dạng phân số?

A.  B.  C.  D. 

Câu 6 : Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

A. 75 B. -75 C. -7,5 D. 7,5

Câu 7 :  Phân số được viết dưới dạng số thập phân?

A. 1,3 B. 3,3 C. -3,2 D. -3,1

Câu 8 :  Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12 B. 1,2 C. -12 D. 0,12

Câu 9 :Số 3,148 được làm tròn đến hàng phần chục?

A. 3,3 B. 3,1 C. 3,2 D. 3,5

Câu 10 :  Giá trị của tổng + ?

A.  B.  C. -1 D. 

Câu 11 :  Kết quả phép tính ?

A. 3 B. 4 C. – 3 D. -4

Câu 12 :  Kết quả phép tính ?

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 13 : Tính của 20?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 14 : Kết quả của phép tính 7,5:2,5?

A. 2 B. 4 C. -3 D. 3

Câu 15 :  Kết quả của phép tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5 B. 2,5 C. 5,2 D. -5,2

Câu 16 (0,5đ):  Điểm A không thuộc đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ A B. A ∈ d C. A ∉ d D. A ⊂ d

Câu 17 : Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số đường thẳng

Câu 18 :  Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ đã cho?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 19 :  Cho hình vẽ bên: Hãy chỉ ra hai đường thẳng AB và AC

A. Cắt nhau B. Song song với nhau
C. Trùng nhau D. Có hai điểm chung

Câu 20 :  Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Biết AB = 3cm, AC = 8cm. Độ dài BC = ?

A. 5cm B. 11cm C. 4cm D. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75):Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a) A =   -

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9

Câu 22 (1đ):Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b) x - =

Câu 23 (1đ): Chi đội lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó, có 18 học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao. Tính tỉ số phần trăm số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao.

Câu 24 (1,25đ): Cho đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức: 

P =

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện phép tính một cách hợp lí

a)  (0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = [6,3 + (-6,3)] + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)

b) x =

0,5đ)

Câu 23 (1đ):

Số phần trăm học sinh tham gia Đại hội thể dục thể thao:

 (1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ): (1đ)