Trắc nghiệm lý 8 bài 12 có đáp án: sự nổi

Trắc nghiệm lý 8 bài 12 có đáp án: sự nổi

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm lý 8 bài 12 có đáp án: sự nổi

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 8 BÀI 12:

SỰ NỔI

Câu 1: Một phao bơi có thể tích 25 dm3 và khối lượng 5 kg. Hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi chìm trong nước là bao nhiêu? Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

A. 100 N B. 150 N C. 200 N D. 250 N

Câu 2: Một vật nằm trong chất lỏng. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về các lực tác dụng lên vật?

A. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ác – si – mét có phương thẳng đứng và chiều ngược nhau.

B. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực.

C. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ác – si – mét có phương thẳng đứng và cùng chiều với nhau.

D. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là lực đẩy Ác – si – mét.

Câu 3: Thả hòn bi thép vào thủy ngân thì hiện tượng xảy ra như thế nào? Biết thép có trọng lượng riêng 78500 N/m3, thủy ngân có trọng lượng riêng là 136000 N/m3.

A. Bi chìm đúng 1/3 thể tích của nó trong thủy ngân.

B. Bi chìm hoàn toàn trong thủy ngân.

C. Bi nổi trên mặt thoáng của thủy ngân.

D. Bi lơ lửng trong thủy ngân.

Câu 4: Gọi dv là trọng lượng riêng của vật, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Điều nào sau đây không đúng?

A. Vật chìm xuống đáy khi dv = d B. Vật chìm xuống khi dv > d

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng khi dv = d D. Vật sẽ nổi lên khi dv < d

Câu 5: Một chiếc xà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Biết xà lan ngập sâu trong nước 0,5 m. Trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3. Xà lan có trọng lượng là bao nhiêu?

A. P = 45000 N B. P = 50000 N C. Một kết quả khác D. P = 40000 N

Câu 6: Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét có cường độ:

A. Nhỏ hơn hoặc bằng trọng lượng của vật. B. Lớn hơn trọng lượng của vật.

C. Nhỏ hơn trọng lượng của vật. D. Bằng trọng lượng của vật.

Câu 7: Lực đẩy Ác – si – mét nhỏ hơn trọng lượng thì

A. Vật chìm xuống đáy chất lỏng B. Vật chìm xuống

C. Vật lơ lửng trong chất lỏng D. Vật nổi lên

Câu 8: Cùng một vật nổi trong hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2 như hình vẽ. Sự so sánh nào sau đây là đúng?

A. d1 < d2

B. Trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong hai trường hợp là như nhau.

C. Lực đẩy Ác – si – mét trong hai trường hợp là như nhau.

D. d1 > d2

Câu 9: Tại sao miếng gỗ thả vào nước thì nổi?

A. Vì trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.

B. Vì trọng lượng riêng của gỗ lớn hơn trọng lượng riêng của nước.

C. Vì gỗ là vật nhẹ.

D. Vì gỗ không thấm nước.

Câu 10: Một vật có trọng lượng riêng là 26000 N/m3. Treo vật vào một lực kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150 N. Hỏi nếu treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

A. 243,75N B. 245,5N C. 243,5N D. 245,75N

ĐÁP ÁN

1

C

3

C

5

D

7

B

9

A

2

A

4

A

6

B

8

D

10

A