Trắc nghiệm sinh 9 bài 31: công nghệ tế bào có đáp án

Trắc nghiệm sinh 9 bài 31: công nghệ tế bào có đáp án

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 9 bài 31: công nghệ tế bào có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 9 BÀI 31:

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Câu 1: Kĩ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

A. Nuôi cấy hạt phấn B. Nuôi cấy mô tế bào C. Cấy truyền phôi D. Nhân bản vô tính

Câu 2: Cừu Đôly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với

A. Cừu mẹ B. Cừu cho nhân và cho trứng

C. Cừu cho trứng D. Cừu cho nhân

Câu 3: Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tế bào

Cột A

Cột B

1. Nuôi cấy hạt phấn

a) Tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen

2. Lấy tế bào sinh dưỡng

b) Cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai

3. Nuôi cấy mô tế bào

c) Cần xử lí chất consixin gây lưỡng bội hóa tạo cây lưỡng bội

4. Cấy truyền phôi

d) Kĩ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi

A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d C. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d D. 1-c, 2-a, 3-c, 4-d

Câu 4: Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

A. Nuôi cấy hạt phấn.

B. Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

C. Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

D. Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Câu 5: Công nghệ tế bào là

A. Kích thích sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể sống.

B. Dùng hoá chất để kìm hãm sự nguyên phân của tế bào.

C. Nuôi cấy tế bào và mô trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

D. Dùng hoocmon điều khiển sự sinh sản của cơ thể.

Câu 6: Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là:

A. Thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên

B. Được sinh ra từ một tế bào xôma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục

C. Mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó

D. Có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân

Câu 7: Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật.

2. Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành các dòng tế bào đơn bội.

3. Consixin là hóa chất có hiệu quả rất cao trong việc gây đột biến đa bội.

4. Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài.

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 8: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp

A. Nuôi cấy hạt phấn, lai xôma B. Nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo

C. Cấy truyền phôi D. Chuyển gen từ vi khuẩn

Câu 9: Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có sử dụng hóa chất consixin?

A. Nuôi cấy mô tế bào B. Nuôi cấy mô tế bào và nuôi cấy hạt phấn

C. Nuối cấy mô tế bào và lai tế bào sinh dưỡng D. Nuôi cấy hạt phấn và lai tế bào sinh dưỡng

Câu 10: Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nuôi cấy và lưỡng bội hóa hạt phấn có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác cây mẹ.

B. Lai 2 tế bào trần cùng loại tạo ra thể song nhị bộ.

C. Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra quần thể cây trồng có kiểu gen đa dạng.

D. Cấy truyền phôi ở động vật chỉ cần sử dụng 1 cá thể cái để nuôi phôi.

ĐÁP ÁN

1

A

3

B

5

C

7

B

9

D

2

D

4

A

6

C

8

C

10

A