Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn địa 11 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn địa 11 năm học 2020-2021

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn địa 11 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: ĐỊA LÍ - LỚP 11

Tên chủ đề/Bài

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỰ TƯƠNG PHẢN TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC, CUỘC CMKHKT VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế  xã hội của các nhóm nước.

Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ.

1câu

Hiểu sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế

1 câu

Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội của từng nhóm nước

1 câu

Nhận dạng biểu đồ từ bảng số liệu.

1 câu

XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA

Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hóa

2 câu

Hiểu được các hệ quả của toàn cầu hoá.

1 câu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

Tr×nh bµy ®­îc mét sè biÓu hiÖn của các vấn đề môi trường: biến đổi khí hậu, thủng tầng ô zôn, suy giảm đa dạng sv

1 câu

Tr×nh bµy ®­îc biÓu hiÖn nguyªn nh©n ,hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i tr­êng

1 câu

Nguyªn nh©n, hËu qu¶ cña biến đổi khí hậu toàn cầu

1 câu

Gi¶i thÝch ®­îc hậu quả bïng næ d©n sè ë c¸c n­­íc ®ang ph triÓn vµ giµ ho¸ d©n sè ë c¸c n­íc ph triÓn.

1 câu

Giải pháp để bảo vệ môi trường

1 câu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC

Biết được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi, Mĩ La-tinh ; khu vực Trung Á và Tây Nam Á.

2 câu

Ý nghĩa vị trí địa lí của khu vực Trung Á và Tây Nam Á

1 câu

Giải thích nguyên nhân các vấn đề kinh tế- xã hội ở châu Phi, Mĩ La-tinh ; Trung Á và Tây Nam Á.

1 câu

Phân tích bảng số liệu về kinh tế xã hội

1 câu

Xử lí số liệu về kinh tế - xã hội, rút ra các nhận xét, giải thích nguyên nhân

1 câu

1 câu

Số câu TN, TL – Số điểm

6 câu

=2.0 đ

1 câu =2.0 đ

4 câu =1.3 đ

1 câu =1,5 đ

3 câu =1,0 đ

1 câu

1,0đ

2 câu =0.7đ

1 câu =0,5đ

Điểm từng mức độ - Tỉ lệ

4.0đ = 40%

2,8 =28%

2,0 = 20%

1,2 = 12%

Tổng điểm

10,0 điểm

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532